^^

//
  Bethsabee French
& David Bradley
 
  |  
  Samuel Bradley  
  |  
  Betsy Bradley 1832-1902  
  |  
  Charles Gauvreau 1865-1926