^^

Sara Thomeguex
|
Sarah De Lom 1773-1827
|
John Vaucher 1804-1869
|
Charles Jean Vaucher 1834-1856