Duval

^^

o sosa Sophie Bonne & Daniel Dunant 1831-1904
...