Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Carrie Gerrie és una neta de John Gerrie.

John Gerrie 1796-1882
Imatge

& Ann Mitchell 1789-1867
|
James H. Gerrie 1821-1872
& Tryphena A. Howard 1833-1887
|
Carrie Gerrie 1854-1954
Imatge

Parentesc: 12,5%

Ascendents de Carrie Gerrie fins a John Gerrie   Veure