Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 7a generació de Riley X..

Ascendents de Riley X. fins a Daniel Coryell   Veure