Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Jeanne Bovet és un avantpassat a la 7a generació de el marit de Louise Faure.