Dorothy Swanko

Vanemad

Esivanemad

Edward Henry Swanko   Marcella ?
|   ||
Dorothy Swanko

  Õed ja vennad