Duval

^^

o sosa Sophie Bonne †1872 & Daniel Dunant 1831-1904
...