Duval

^^

o sosa Sophie Bonne & sosa Daniel Dunant 1831-1904
...