//
Edward Henry Swanko   Marcella ?
|   ||
Dorothy Swanko